Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

1722 41d0 450
Reposted from4777727772 4777727772 viaKciukWzupie KciukWzupie

September 18 2018

3193 f873 450
6610 05ae 450

September 17 2018

3001 6d50 450
Reposted fromenn0 enn0

July 06 2018

6249 d984 450
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
(...) czasem mam lat cztery, 
A czasem cztery tysiące. 
— Leopold Staff, Wiek

June 28 2018

Nie przejmuj się co ludzie myślą. Przecież tak rzadko to robią.

June 27 2018

8956 9b2d 450
Reposted from4777727772 4777727772 viajabolmax jabolmax

June 25 2018

7991 135b 450
Reposted fromseaweed seaweed viacarmenluna carmenluna
Samolot rozbił się przed startem
Wyrwałam zęba - był nie mój
Szampan za drogi, tani ból
A słowo "miłość" gówno warte

— Renata Przemyk
Reposted bycarmenlunaechoesfromonetoanother

May 09 2018

Mitosis
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie
0499 86d8 450
Reposted fromverronique verronique

May 08 2018

7365 e0a7 450
Reposted frompsychosis psychosis viaPicki91 Picki91

May 07 2018

8358 02b4 450
Reposted fromnytstillheten nytstillheten viayanek yanek
5612 c840 450
Devoured alive by hungry swarms We drown in each other
Reposted frommrrru mrrru viayanek yanek
9827 eaad 450
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viayanek yanek

April 26 2018

tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić
tyle adresów, pod które nie można mi pójść
— Katarzyna Wołyniec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl