Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawasnae wasnae

March 20 2018

Wychodząc z piaskownicy też nie wiedziałam, że robię to po raz ostatni. Więc jaką mam pewność, że jeszcze kiedyś się zobaczymy?
— Jagoda Szuster

March 19 2018

Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
Brak głód 
nieobecność 
ciała 
jest opisem miłości 
jest erotykiem współczesnym 
— Tadeusz Różewicz
1598 5571 450

March 15 2018

7804 4835 450
Alex Howitt
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakittylitter kittylitter

March 13 2018

9841 8b18 450
Reposted fromkarahippie karahippie viastrzepy strzepy
9840 5dc1 450
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viatwiggylaw twiggylaw

March 12 2018

1796 116d 450
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaMartwa13 Martwa13

March 09 2018

9891 a68b 450
Reposted fromdesinteressement desinteressement viabarock barock

March 08 2018

Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret

March 03 2018

March 02 2018

9951 26f9 450
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viatwiggylaw twiggylaw

February 23 2018

February 22 2018

1522 ba62 450
Tired about life.
Reposted fromrol rol
3297 a1b0 450
Reposted fromrol rol
1579 940b 450
Reposted fromsarazation sarazation viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl