Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 20 2017

7293 7793 450

Sandro Botticelli, Primavera 

Reposted fromjohnmaus johnmaus viatoniewszystko toniewszystko

December 19 2017

Człowiek nie ucieknie od tego, że słyszy. Nie ucieknie, że widzi. Choćby nie chciał słyszeć, widzieć. Samo mu w uszy, w oczy wchodzi.
— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted frombluuu bluuu viajabolmax jabolmax

October 23 2017

4912 6839 450
6947 721e 450
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viadivi divi

August 09 2017

Reposted frombluuu bluuu viaboli boli
Rosła we mnie rozpacz, zatykała mi klatkę piersiową tak, jak kłaki zatykają filtr od odkurzacza, rozpychała mi przełyk, właziła do ust.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaboli boli

August 07 2017

9739 74af 450
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaPoranny Poranny

August 06 2017

4829 5de6 450
Reposted fromPoranny Poranny

July 25 2017

Masz tak jak ja,
w tylu miejscach
poklejone serce.
— Pidżama Porno; Marchef w butonierce
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamadinsane madinsane

July 24 2017

6516 9bdb 450
H. Poświatowska
2424 c51e 450
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vianitael nitael
4150 28a5 450
Reposted fromkrzysk krzysk viaDontKillMe DontKillMe

July 19 2017

Chciałbym
zrozumieć drzewo, 
które w samym środku lata
próchnieje.
— J. Borszewicz
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaHanJiMun HanJiMun

July 18 2017

9987 83dc 450
1774 bb94 450
1575 f8e7 450
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl