Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2019

9791 8879 450
Reposted fromprzemykaz przemykaz viaMisqa Misqa
Było miło. Jak sobie tak pomyślę, to rzeczywiście było miło. Przez kilka głupich, przezroczystych, podartych już teraz na kawałeczki jak nieważne dokumenty, momentów. Chwil - paragonów. Przez chwilę rzeczywiście było miło. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwagabunda wagabunda viaMisqa Misqa
0413 1e5d 450
Reposted fromseaweed seaweed viaMisqa Misqa
7629 b5d9 450
Reposted fromkarahippie karahippie viaMisqa Misqa
Reposted fromAluslaw Aluslaw viaMisqa Misqa
8183 1809 450
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaMisqa Misqa
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaMisqa Misqa
9596 51f9 450
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
8138 243e 450
9433 1bb9 450
Reposted frometernaljourney eternaljourney viastylte stylte

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
8573 e3ba 450
A. Ciarkowska 
5924 37c2 450

May 04 2019

8236 79b1 450

April 29 2019

5103 1f1c 450

April 28 2019

0509 8f2e 450
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viazie zie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl