Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

2834 7804 450
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viapumpkinsoup pumpkinsoup

March 15 2020

4787 469d 450
Aykut Aydogdu
Reposted fromallblack allblack viaescape-artist escape-artist

February 12 2020

8521 e103 450
Reposted fromhrafn hrafn viaEldharjarr Eldharjarr

February 04 2020

3289 fced 450

February 03 2020

6785 3f90 450
Reposted fromrubinek rubinek viausagiaddict usagiaddict

January 26 2020

2697 a23a 450
Reposted from4777727772 4777727772 viausagiaddict usagiaddict

January 24 2020

7098 f1a3 450
Uniform Encounter, by Oscar Vargas
Reposted fromnulaine nulaine viakrolfasolek krolfasolek

December 28 2019

Pamiętaj, kiedy znowu zdziczeję, odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj.
— Julian Tuwim "Erotyki"

November 29 2019

Życie bez czytania jest niebezpieczne, trzeba zadowolić się samym życiem, a to niesie ze sobą pewne ryzyko.
— Michel Houellebecq, "Platforma"
Reposted fromtrup trup viacolorfulvillain colorfulvillain

November 22 2019

3684 e9ea 450
Cold War, P. Pawlikowski (2018)
Reposted frommovieguy movieguy via0 0

November 12 2019

2211 f713 450
Reposted fromeffic effic viacarmenluna carmenluna
3684 e9ea 450
Cold War, P. Pawlikowski (2018)
Reposted frommovieguy movieguy viacotarsky cotarsky
2840 610d 450
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakerosine kerosine

November 11 2019

8885 36d4 450
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaeffic effic

November 05 2019

0863 d8b6 450
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viascorpix scorpix
9824 77da 450
Reposted frompolytox polytox viascorpix scorpix
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte

November 04 2019

0982 b606 450
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viajanuschytrus januschytrus

October 30 2019

9094 def9 450
Reposted fromsoftboi softboi viajanuschytrus januschytrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl